මීට සති කිහිපයකට පෙර අපි ග්‍රීසියේ නිෂ්පාදකයා සඳහා කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍ර සඳහා කල් පවතින රේඩියේටර් සහ තෙල් සිසිලන නිපදවා ඇත්තෙමු

1

23

 මීට සති කිහිපයකට පෙර ග්‍රීසියේ නිෂ්පාදකයා සඳහා කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍ර සඳහා කල් පවත්නා රේඩියේටර් සහ තෙල් සිසිලන අප විසින් ගොඩනගා ඇත. අපේ රේඩියේටරයට සාම්ප්‍රදායික රේඩියේටර් වලට වඩා කම්පන දරාගත හැකිය.  


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -11-2020